Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 00:00

Είμαι νέος επιχειρηματίας τι χρειάζομαι;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 και οι κανονισμοί του ΕΦΕΤ ο φάκελος Αρχείου Απολυμάνσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι αναφορές :

  • Αντίγραφο της νόμιμης Άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρίας Αποστομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Πιστοποιητικά εφαρμογών
  • Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας σκευασμάτων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
  • Δελτία ασφαλείας (M.S.D.S.) των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.
  • Κάτοψη χώρων με σημειωμένες και αριθμημένες τις θέσεις των δολωματικών σταθμών και μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών.
  • Δελτίο παρακολούθησης και καταγραφής ποσοστού κατανάλωσης μυοκτόνων σκευασμάτων ανά θέση δόλωσης, καθώς και των συλλήψεων τρωκτικών ανά παγίδα σύλληψης
  • Κάτοψη χώρων με σημειωμένες και αριθμημένες τις θέσεις των εντομοπαγίδων και φερομονικών ή τροφοελκυστικών παγίδων σύλληψης εντόμων.
  • Έκθεση παρασιτοκτονίας του επιστημονικού υπευθύνου της εταιρείας που παρακολουθεί τεχνικά το χώρο σας και η οποία συντάσσεται μετά από κάθε επίσκεψη και συλλογή των στοιχείων.
  • Μελέτη – Προσφορά
  • Σύμβαση ανάθεσης έργου