Πέμπτη, 21 Μαϊος 2015 00:00

Είμαι νέος επιχειρηματίας τι χρειάζομαι;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 και οι κανονισμοί του ΕΦΕΤ ο φάκελος Αρχείου Απολυμάνσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι αναφορές :

  • Αντίγραφο της νόμιμης Άδειας Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών της εταιρείας Απεντομώσεων που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • Πιστοποιητικά εφαρμογών
  • Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας και Δελτία ασφαλείας (M.S.D.S.) των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
  • Κάτοψη χώρων με σημειωμένες και αριθμημένες τις θέσεις των δολωματικών σταθμών, των μηχανικών παγίδων σύλληψης τρωκτικών, των ηλεκτρικών εντομοπαγίδων και φερομονικών ή τροφοελκυστικών παγίδων σύλληψης εντόμων που βρίσκονται αναρτημένες στους χώρους. 
  • Δελτίο παρακολούθησης και καταγραφής ποσοστού κατανάλωσης μυοκτόνων σκευασμάτων ανά θέση δόλωσης, των συλλήψεων τρωκτικών ανά παγίδα σύλληψης καθώς και καταμέτρηση των συλληφθέντων εντόμων στις ηλεκτρικές εντομοπαγίδες, τις φερομονικές ή τροφολεκυστικές παγίδες σύλληψης και ταυτοποίησή τους.
  • Έκθεση Υγειονομικής πορείας (παρασιτοκτονίας) από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας που παρακολουθεί τεχνικά το χώρο σας και η οποία συντάσσεται μετά από κάθε επίσκεψη και συλλογή των στοιχείων.
  • Χρωματική απεικόνιση των καταναλώσεων ανά δολωματικό σταθμό και των ευρημάτων ανά παγίδα (χρωματική επισήμανση των θέσεων προσβολής) με χρήση του συστήματος gis (Geographic Information Systems, σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων).
  • Σύμβαση ανάθεσης έργου
  • Βεβαίωση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης